PIENIĄDZE NA DOWOLNY CEL!

SZYBKO I BEZPIECZNIE

WYPEŁNIJ KRÓTKI WNIOSEK

ODDZWONIMY W CIĄGU 24H Z OFERTĄ!

Regulamin

REGULAMIN
Udzielania i obsługi Pożyczek ratalnych przez LS Nexum Sp. z o. o. )

§1.
Definicje

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki udzielenia pożyczki ratalnej przez LS Nexum Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 66 25 – 501 Kielce NIP: 959-198-24-35, REGON: 366302944, KRS: 0000657839, za pośrednictwem Pożyczka OKEY S. C. Sławomir Gawryjołek Łukasz Nurczyński, ul. Paderewskiego 31/5 25 – 004 Kielce, NIP: 959-194-22-17, REGON: 260531888, do której zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Kredycie Konsumenckim (Tj. Dz. U. 2018 r., poz. 993, 1075);

  • Procedura niniejsza stanowi integralną część Umowy;

  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 12 maja o Kredycie konsumenckim (Dz. U. 2018 r., poz. 993, 1075);

  • Określenia użyte w Procedurze należy rozumieć w następujący sposób:

Pożyczkodawca – LS Nexum Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 66 25 – 501 Kielce NIP: 959-198-24-35, REGON: 366302944, KRS: 0000657839;

Pożyczkobiorca – osoba fizyczna, ubiegająca się o udzielenie pożyczki na dowolny cel konsumpcyjny;

Pośrednik Finansowy – Pożyczka OKEY S. C. Sławomir Gawryjołek Łukasz Nurczyński, ul. Paderewskiego 31/5 25 – 004 Kielce, NIP: 959-194-22-17, REGON: 260531888, upoważniona na podstawie odrębnej Umowy z Pożyczkodawcą do pośredniczenia przy zawieraniu umów o pożyczkę;

Wniosek o pożyczkę – składany jest przez Pożyczkobiorcę, za pośrednictwem Pośrednika Finansowego, drogą elektroniczną, wraz z kompletem dokumentów, w celu weryfikacji zdolności kredytowej i uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej;

Umowa o pożyczkę – umowa, która ma zostać zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, w przypadku uzyskania przez Pożyczkobiorcę pozytywnej decyzji kredytowej, na zasadach i w oparciu o kryteria określone w niniejszej Procedurze;

Doradca Klienta/Analityk – upoważniony Pracownik Pośrednika Finansowego, który na podstawie udzielonych pełnomocnictw odbiera od Pożyczkobiorcy, wprowadza do systemu informatycznego, zbiera niezbędne informacje i dokumenty, a następnie na tej podstawie dokonuje oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy oraz dokonuje przekazania środków finansowych na rachunek bankowy, wskazany przez Pożyczkobiorcę, w przypadku uzyskania przez niego pozytywnej decyzji kredytowej;

Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o udzielenie pożyczki rachunek bankowy, na który mają być przekazane środki z tytułu pożyczki, w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej;

Ustawa – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Kredycie Konsumenckim, (Dz. U. 2018 r. poz. 993, 1075);

Formularz Informacyjny – formularz informacyjny, dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy każdorazowo udostępniany Pozyczkobiorcy przed zawarciem Umowy, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie;

Harmonogram spłat – harmonogram spłat na podstawie art. 37 Ustawą zawiera określenie terminu płatności i wysokości raty pożyczki, z wyodrębnieniem jej poszczególnych składowych;

Placówka – jednostka organizacyjna Pośrednika kredytowego, prowadząca obsługę Klienta;

Trwały nośnik – materiał bądź urządzenie, służące do przechowywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, bądź Pośrednika w związku z zawarciem Umowy pożyczki, przez czas odpowiedni do celów, jakim służą przekazywane informacje,

Zdolność kredytowa – zdolność Pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki wraz z odsetkami i wszystkimi kosztami, w terminach i na warunkach określonych w Umowie;


§2.
Zasady ogólne


1. Pożyczka ratalna może być udzielona wyłącznie osobie fizycznej, na dowolny cel konsumpcyjny;

2. Pożyczkobiorcą może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
    Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej;
    Posiada obywatelstwo polskie;
    Posiada zdolność kredytową;
    Posiada stałe dochody ze źródeł akceptowalnych przez Pożyczkodawcę, które nie są obciążone tytułami wykonawczymi;
    Nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości, nie toczy się przeciwko niej postępowanie upadłościowe, ani nie została wobec niej ogłoszona upadłość konsumencka;
    Złożyła komplet prawidłowo wypełnianych dokumentów, wymaganych przez Pożyczkodawcę w celu dokonania oceny zdolności kredytowej;

3. Pożyczka ratalna może zostać udzielona potencjalnemu Pożyczkobiorcy po łącznym spełnieniu następujących przesłanek:

 osobistym zgłoszeniu się Pożyczkobiorcy w placówce Pośrednika Finansowego Pożyczka OKEY S. C. Sławomir Gawryjołek Łukasz Nurczyński i wyrażeniu woli skorzystania z takiej pożyczki;
złożeniu wniosku o udzielenie pożyczki ratalnej;
poddaniu się ocenie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, która jest dokonywana przez uprawnionych pracowników Pośrednika Finansowego (Pożyczka OKEY S.C.) w oparciu o przedłożone przez Pożyczkobiorcę następujące dokumenty:
umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu,
decyzja ZUS o przyznaniu, bądź waloryzacji emerytury lub renty,
wyciągi bankowe z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
oświadczenie o wysokości miesięcznych wydatków.
Dochód, o którym mowa w pkt. 1. lit. c, nie może być obciążony zajęciem komorniczym,
Dochód, o którym mowa w pkt. 1. lit. c, musi podlegać ewentualnej egzekucji.

4. Przy dokonywaniu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy nie będą brane pod uwagę dochody niepodlegające egzekucji, ani obciążone zajęciami.

5. Pożyczkobiorca składa oświadczenie, odnoszące się do wydatków i zobowiązań, jakie ponosi, stanowi które istotny element weryfikacji jego zdolności kredytowej.

6. Ocena zdolności kredytowej opiera się na analizie przedłożonych przez Pożyczkobiorcę do tego celu dokumentów.§3.
Analiza wniosku o pożyczkęOcena adekwatności wysokości pożyczki wobec Pożyczkobiorcy, który się o nią ubiega, wygląda w ten sposób, że składa on wniosek o udzielenie pożyczki w biurze terenowym Pożyczka OKEY S. C., która jest Pośrednikiem Finansowym, współpracującym z LS Nexum Sp. z o. o., na zasadzie odrębnej umowy;

Doradca Klienta, po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji, wprowadza do systemu informatycznego skany dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, po czym wypełnia wraz z nim elektronicznie wniosek o pożyczkę;

Pożyczkobiorca wskazuje we wniosku numer rachunku bankowego, na który, w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, przekazane będą środki z tytułu zawartej umowy pożyczki;

Na podstawie w/w dokumentów, Doradca Klienta dokonuje szczegółowego badania wydatków i zobowiązań Pożyczkobiorcy oraz jego dochodów;

Doradca Klienta informuje potencjalnego Pożyczkobiorcę o wszystkich kosztach, wynikających z zawarcia umowy pożyczki, okresie kredytowania, a także terminach i formach dokonywania wpłat, wynikających z harmonogramu spłaty, jak również wszelkich uprawnieniach Pożyczkobiorcy, wynikających z Umowy pożyczki;

Po sporządzeniu wniosku i jego przedstawieniu Pożyczkobiorcy do zapoznania się, Doradca Klienta zobowiązany jest uzyskać jego akceptację, w celu przekazania wniosku do  Centrali firmy, gdzie Analityk, na podstawie danych wprowadzonych do systemu informatycznego oraz skanów dokumentów, dokonuje jego weryfikacji;

Analityk może wniosek o udzielenie pożyczki zaakceptować, odrzucić, bądź zaproponować zmianę wysokości pożyczki, dostosowując ją do możliwości finansowych Pożyczkobiorcy;

W przypadku decyzji pozytywnej, Analityk wysyła drogą elektroniczną akceptację wniosku do Doradcy Klienta, a Doradca Klienta drukuje umowę i daje ją wraz z Formularzem Informacyjnym Pożyczkobiorcy, aby się zapoznał z ich treścią;

Pożyczkobiorca nie musi podjąć decyzji o zaciągnięciu bądź nie zaciągnięciu zobowiązania od razu – może zapoznać się z treścią przedłożonych przez Doradcę dokumentów w takim czasie, jaki jest mu do tego celu potrzebny.

Jeżeli Pożyczkobiorca podejmie decyzję o zawarciu Umowy Pożyczki, Dorada Klienta omawia z Nim ponownie całość zobowiązania, po czym Strony podpisują umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden zostaje w aktach Pożyczkodawcy, drugi jest przeznaczony dla Pożyczkobiorcy.

Po złożeniu na Umowie podpisu przez Pożyczkobiorcę, Doradca Klienta skanuje Umowę i wysyła skan do Centrali firmy.

Analityk, na podstawie skanu umowy, dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku.

 

§4.
Wypłata pożyczki


Pożyczka ratalna wypłacana jest tylko i wyłącznie przelewem na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy.


§5
Restrukturyzacja PożyczkiPożyczkodawca może, na wniosek Pożyczkobiorcy, umożliwić restrukturyzację pożyczki, jeżeli jest to uzasadnione dokonaną przez Pożyczkodawcę oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Pożyczkobiorcy;

Pożyczkobiorca może złożyć w placówce, bądź nadesłać drogą pocztową, wniosek o restrukturyzację;

Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia warunków niezbędnych do dokonania restrukturyzacji w zakresie terminu, wysokości wymaganej wpłaty minimalnej, obowiązku dostarczenia przez Pożyczkobiorcę dokumentów, potwierdzających sytuację finansową i gospodarczą Pożyczkobiorcy, w szczególności aktualne źródło i wysokość dochodów lub ich brak, wysokość zobowiązań Pożyczkobiorcy, a także wszelkich innych informacji, niezbędnych do tego celu;

W przypadku odrzucenia wniosku o restrukturyzację Pożyczkodawca poinformuje o tym fakcie Pożyczkobiorcę pisemnie oraz udzieli szczegółowych wyjaśnień, dotyczących przyczyn odrzucenia wniosku. Informacja ta przekazywana jest Pożyczkobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odrzucenia przez Pożyczkodawcę wniosku o restrukturyzację;

Restrukturyzacja następuje na warunkach określonych przez Strony.

Nowe warunki lub terminy spłaty Pożyczkodawca potwierdza przesyłając Pożyczkobiorcy zmieniony harmonogram spłat. Restrukturyzacja nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.§6
Zmiana terminu płatnościNa wniosek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca może dokonać zmiany dnia płatności raty.

Zmiana dnia spłaty raty następuje wskutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku Pożyczkobiorcy, potwierdzonego przekazaniem Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę nowego harmonogramu spłaty.

Zmiana dnia spłaty raty nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy;§7
Wygaśnięcie Umowy     Wygaśnięcie Umowy następuje wskutek:

Upływu okresu, na jaki Umowa została zawarta;

Spłaty pożyczki wraz z wymagalnymi odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami, wynikającymi z Umowy, w tym wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki;

Śmierci Pożyczkobiorcy;

W sytuacji, o której mowa w pkt. 1 lit. c, rozliczenie pożyczki następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę wiarygodnej informacji o śmierci Pożyczkobiorcy;

Wiarygodną informację w rozumieniu niniejszego Regulaminu stanowi odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu, świadectwo zgonu, pismo otrzymane od instytucji takich, jak komornik sądowy, organ emerytalno – rentowy, policja, Urząd Skarbowy, Sąd, lub inna wiarygodna instytucja;

Wygaśnięcie Umowy wskutek śmierci Pożyczkobiorcy skutkuje natychmiastową wymagalnością pozostałej do spłaty kwoty pożyczki;

W razie śmierci Pożyczkobiorcy do spłaty należności, wynikających z Umowy pożyczki zobowiązani są spadkobiercy;§8
Rozwiązanie UmowyUmowa rozwiązuje się z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, lub na podstawie porozumienia Stron;

Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w przypadkach w niej wskazanych;

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Pożyczkobiorcę, jest on zobowiązany do spłaty należności z tytułu pożyczki najpóźniej do dnia jej rozwiązania.

Od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia całe zobowiązanie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy staje się natychmiast wymagalne, a kapitał jest oprocentowany według zasad obowiązujących dla zadłużenia przeterminowanego;


§9
Kontakt Pożyczkodawcy z Pożyczkobiorcą


Pożyczkodawca kontaktuje się z Pożyczkobiorcą w sprawach związanych z obsługą Umowy przy wykorzystaniu podanych przez niego danych teleadresowych, za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym także wiadomości SMS;

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy o każdej zmianie danych osobowych, zawartych w Umowie, tj. imienia, nazwiska, danych adresowych, a także o utracie dokumentu tożsamości;

Zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;§10
Reklamacje


Pożyczkobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji, dotyczącej obsługi pożyczki.

Reklamacje można złożyć w formie pisemnej, osobiście w Placówce Pośrednika Finansowego, bądź drogą pocztową;

Na żądanie Pożyczkobiorcy Pośrednik bądź Pożyczkodawca potwierdzi na piśmie fakt zgłoszenia przez niego reklamacji;

Pośrednik Finansowy zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia od Pożyczkobiorcy;

Jeżeli termin 14 dni nie jest wystarczający do rozpatrzenia reklamacji, Pośrednik Finansowy informuje Pożyczkobiorcę na piśmie o przyczynach takiego stanu rzeczy oraz podaje przypuszczalny termin jej rozpatrzenia;
Termin do rozpatrzenia reklamacji nie może jednak być dłuższy niż 30 dni od dnia jej otrzymania przez Pożyczkodawcę bądź Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem pkt. 8;

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozstrzygnięcie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o prowadzonym postępowaniu, wyjaśnia przyczynę opóźnienia i wskazuje okoliczności, które muszą zostać wyjaśnione dla rozpatrzenia sprawy, oraz określa przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Pośrednika Finansowego lub Pożyczkodawcę;

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Pożyczkodawca bądź Pośrednik Finansowy, informuje Pożyczkobiorcę na piśmie.

Każdemu Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Szczegółowe informacje na temat działalności tego podmiotu, trybów i procedur obowiązujących w postępowaniu przed nim oraz zasad korzystania z pomocy Rzecznika znajdują się na stronie www.rf.gov.pl.§11
Zmiana Regulaminu   Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych niżej:

Wprowadzenie bądź zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, związanych z działalnością Pożyczkodawcy bądź Pośrednika oraz z oferowanymi produktami finansowymi;

Zmianę formy oferowanych produktów bądź usług, o ile zapewni to należyte wykonanie umowy i nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy i nie będzie naruszało jego interesu.

Orzeczenia sądów, decyzje, rekomendacje, zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych organów lub urzędów nadzorczych, mające wpływ na postanowienia Regulaminu, określające zasady lub obowiązki Pożyczkodawcy związane ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez Pożyczkodawcę, wskutek których zachodzi potrzeba uwzględnienia ich i dostosowania Regulaminu.

Wprowadzone przez Pożyczkodawcę zmiany Regulaminu muszą być adekwatne do rodzaju okoliczności stanowiących przyczyny, o których mowa w ust. 1.

O zmianie Regulaminu Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę przed wejściem w życie zmian, doręczając mu treść zmian, bądź zmieniony Regulamin, lub informując Pożyczkobiorcę o dostępie do tych zmian w wersji elektronicznej.

Zmiana Regulaminu wiąże Pożyczkobiorcę, jeżeli nie wypowie Umowy z zachowaniem terminów w niej określonych.

Za wypowiedzenie Umowy uważa się także złożone Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie w formie pisemnej, bądź w Oddziale Pośrednika.

Siedziba główna

Ganu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
25-370 Kielce
ul. Żeromskiego 25/4
NIP: 959-194-22-17

Nasze placówki

Posiadamy aż 15 placówek
w 5 województwach!

Stosowanie do obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa firma Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,
iż w zakresie pośrednictwa w udzielaniu produktów finansowych współpracuje z nastepujacymi pożyczkodawcami:
NG Partners Sp. z o.o. oraz LS Nexum Sp. z o.o.

Ganu spółka z o.o. Sp.k informuje,iż w ramach pośrednictwa w zakresie udzielania produktów finansowych , współpracuje z następującymi pożyczkodawcami : NG PARTNERS Sp.zo.o. KRS: 0000574341, LS NEXUM Sp.zo.o. KRS:0000657839.
Ganu spółka z o.o. Sp.k. w ramach zawartych umów z ww. podmiotami otrzymuje wynagrodzenie oraz posiada umocowanie do zawierania umów o dany produkt finansowy.

Projekt i realizacja strony internetowej NET-atak
© 2020 Ganu spółka z o.o. Sp.k